Juridische informatie

Onze algemene voorwaarden download u hier: Algemene voorwaarden backupruimte

Privacy verklaring

Voor Backupruimte.nl (onderdeel van ICTComplete) is een verantwoorde omgang met gegevens van bezoekers en klanten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Backupruimte.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info @ backupruimte.nl.

Beveiling gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info @ backupruimte.nl.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Backupruimte.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Backupruimte.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Voor vragen kunt u gerust contact opnemen.

Disclaimer:

Gebruik van de Backupruimte website en al de daarbijhorende subpagina’s, zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Backupruimte uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Backupruimte, alsmede de directies en medewerkers van de vennootschap, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Backupruimte en/of zijn eigendom of licentie van de respectievelijke bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Backupruimte.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Backupruimte, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Backupruimte geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.
Gebruikers van de website kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke gegevens, op basis van een door hen opgegeven profiel. Dergelijke zogenaamde alerts kunnen worden verzonden via e-mail of post. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing.